Notícies:Ajuntament de Nàquera

Convocatòria de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat

24 ene 2020
El LABORA, ha publicat la Resolució de 30 desembre de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA).

 

Les ajudes van dirigides a la contractació de persones, d'almenys 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat per a la realització d'obres o serveis d'interès general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els projectes subvencionables hauran d'executar-se dins del període comprès entre la data de la resolució de concessió i el 30 d'abril de 2021. Els contractes hauran d'iniciar-se en 2020, excepte en els supòsits de substitució a què fa referència l'article 5.6 de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol. Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis recursos la duració dels contractes subvencionats. Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries efectuaran contractacions que hauran de respectar les següents condicions:

a) Els contractes que es formalitzen hauran de tenir una duració d'almenys sis mesos a jornada completa.

b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat.

 

Import global màxim estimat

Códi línea

Descripció

Termini presentació

Costos subvencionables

14.000.000

S2941000,

Subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Desde el 27/01/2020 hasta el 14/02/2020

Les subvencions es destinaran al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de les persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que hagueren sigut contractades per l'entitat beneficiària.

subprograma 322.51

Únicament s'entendrà com a cost salarial les percepcions econòmiques per la prestació del servei, a exclusió de dietes, indemnitzacions i suplits com a conseqüència de l'activitat laboral, retribucions de vacances no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salari.

Fomento de Empleo

No resultaran subvencionables els dies que el treballador es trobe en situació d'incapacitat per malaltia o accident, siguen comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o paternita

 

 

  • Qui pot sol·licitar les ajudes?

Podran ser beneficiàries d'aquest programa les entitats locals de la C.V que no que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Només podrà presentar-se una sol·licitud per municipi.

 

 

  • Com presentar les sol·licituds?
  • Es presentarà de forma telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat «EMCORP 2020. Programes de subvencions iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys, en col·laboració amb les corporacions locals»
  • En la pàgina web de LABORA, (http://www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la present convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.